Home

Houten deuren

Binnendeuren

Buitendeuren

Beslag

Duurzaam

Inspiratie

Referenties

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopvoorwaarden

We zijn voor het samenstellen van onze verkoopvoorwaarden uitgegaan van het model van het CBW, de branchevereniging Wonen. Natuurlijk hebben we ze zorgvuldig samengesteld zodat we u optimaal van dienst kunnen zijn.

info@cottageworld.nl
06 53447669

 

 

logo-Cottageworld-middel

 
 

Eiken binnendeur in badkamer

 
Algemene verkoopvoorwaarden

Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;
b. Klant: iedere derde die via de winkel een product wenst te kopen of heeft gekocht van Cottageworld Nederland B.V..
c. Overeenkomst: iedere verkoopovereenkomst die tussen Cottageworld Nederland B.V. als verkoper en de Klant als koper tot stand komt, elke wijziging daarvan en aanvulling daarop;
d. Product: een product dat door Cottageworld Nederland B.V. te koop wordt aangeboden op de Website.
e. Cottageworld Nederland B.V.: de onderneming Cottageworld Nederland B.V., gevestigd te (7941 GA) Meppel aan Zuideinde 29, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 66923999;
f. Verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van Cottageworld Nederland B.V..
g. Website: de internetsite [www.cottageworld.nl] en alle andere aan Cottageworld Nederland B.V. toebehorende websites met andere URL’s die naar deze website verwijzen of een soortgelijke inhoud hebben;
1.2 Deze Verkoopvoorwaarden maken deel uit van iedere Overeenkomst en zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Cottageworld Nederland B.V. en de Klant ter uitvoering van de Overeenkomst.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Verkoopvoorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2. Totstandkoming van de Overeenkomst
2.1 Offertes en aanbiedingen op de website, in brochures en in andere reclame-uitingen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.
2.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Cottageworld Nederland B.V. zulks na ontvangst van de bestelling aan de klant heeft bevestigd aan het door de Klant opgegeven e-mailadres. Indien het door de klant verschuldigde bedrag niet bij het plaatsen van de bestelling volledig wordt voldaan wordt de bestelling automatisch geannuleerd en komt er geen Overeenkomst tot stand.
2.3 Alle opgaven door Cottageworld Nederland B.V. van maten en gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Cottageworld Nederland B.V. staat er echter niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen zoals druk-, zet- of programmeerfouten op de website, in de Cottageworld Nederland B.V. brochure of in andere reclame-uitingen binden Cottageworld Nederland B.V. niet. Getoonde of verstrekte modellen of afbeeldingen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten.
2.4 Bij handgemaakte Producten uit de Cottageworld Nederland B.V. collectie kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.
 
3. Prijzen en betalingen
3.1 Alle prijzen op de website luiden, tenzij anders aangegeven, in euro en zijn "Ex Works Ansen" (Incoterms 2000). Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief bezorgkosten.
3.2 De door de klant verschuldigde bedragen dienen direct bij het plaatsen van de bestelling te worden voldaan op een wijze zoals op de website staat aangegeven.
3.3 Wijzigingen in prijs evenals het publiceren van foutieve prijzen en model voorbehouden. Dit geldt ook voor het publiceren van foutieve prijzen door derden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Levertijd
4.1 Cottageworld Nederland B.V. zal iedere bestelling zorgvuldig behandelen. De op de website aangegeven levertijd zal door Cottageworld Nederland B.V. zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar geldt niet als fatale termijn.
4.2 Leveringen en bezorgingen vinden in beginsel plaats op werkdagen tussen 9.00 uur en 17:00 uur.
4.3 Bij overschrijding van de genoemde levertijd heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij levering niet binnen 30 dagen na overschrijding kan geschieden.
4.4 Indien nakoming onmogelijk is doordat het gekochte product niet beschikbaar is, zal de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld en heeft hij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan Cottageworld Nederland B.V. betaalde. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving plaatsvinden.

5. Levering, vervoer en risico
5.1 Levering en bezorging vindt plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven bezorgadres. Op de website staat de wijze van levering en bezorging aangegeven.
5.2 De producten worden uitsluitend aan een buiten Nederland gelegen adres van de klant bezorgd, indien de mogelijkheid daartoe uitdrukkelijk op de website is vermeld. Cottageworld Nederland B.V. is echter te allen tijde gerechtigd, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, om na totstandkoming van de overeenkomst om welke reden dan ook te bepalen dat niet aan het buiten Nederland gelegen bezorgadres van de klant kan worden geleverd. In dat geval zal Cottageworld Nederland B.V. de klant per e-mail op de hoogte brengen en als geen alternatief bezorgadres kan worden gevonden, zal de overeenkomst worden ontbonden.
5.3 Indien het bezorgadres zich buiten Nederland bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de bezorgkosten, eventueel verschuldigde omzetbelasting en invoerrechten.
5.4 Indien levering wegens de situatie op het bezorgadres en/of de omvang van het product niet mogelijk is, wordt in overleg met de klant:
a. de verpakking verwijderd, waarbij alle eventueel daaruit voortvloeiende schade voor risico van de klant is;
b. een nieuw tijdstip van levering afgesproken, voor zover met behulp van hulpmiddelen (zoals een verhuislift), levering dan naar verwachting wel kan plaatsvinden, in welk geval de kosten van de hernieuwde levering, inclusief eventuele huur van de aanvullende hulpmiddelen voor rekening van de klant komen; of
c. de koop geannuleerd, in welk geval de klant de bezorgkosten aan Cottageworld Nederland B.V. verschuldigd is.
5.5 Het risico tijdens het transport van het door de klant gekochte product is voor Cottageworld Nederland B.V. c.q. de door haar ingeschakelde derden. Op het moment van levering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico ter zake van het geleverde product over op de klant.
5.6 Indien de klant het product niet of niet tijdig op de plaats en tijd van levering afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Cottageworld Nederland B.V. is in dat geval gerechtigd het product voor rekening en risico van de klant op te slaan. De klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten verschuldigd.

6. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
6.1 Cottageworld Nederland B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden als bedoeld in de voorgaande zin zijn onder meer het niet of beperkt functioneren van de website en de mailservers van Cottageworld Nederland B.V. en storingen in het internetverkeer.

7. Assortiment
7.1 Cottageworld Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om een product dat in haar assortiment is opgenomen, of een onderdeel daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen.

8. Drie jaar garantie
Op het gekochte wordt gedurende 3 jaar na aflevering, mits er een aankoopbon overlegd kan worden, garantie op fabricagefouten gegeven. De producten van Cottageworld Nederland B.V. zijn handwerk en maatwerk, waardoor kleine verschillen in kleur, afwerking of maatvoering kunnen ontstaan. Eventuele klachten dienen, zichtbaar waarneembaar, gelijk bij aflevering ter kennis van de vervoerder te worden gebracht door aantekening op het afleveringsbewijs. Klachten over niet zichtbare defecten dienen uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan Cottageworld Nederland B.V. te zijn medegedeeld.

9. Garantievoorwaarden:
9.1 Tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Cottageworld Nederland B.V..
9.2 Tot 3 jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, komen voor rekening van Cottageworld Nederland B.V.. De vracht- en voorrijkosten ter waarde van 100 euro komen voor rekening van de afnemer.
9.3 Breuk en verkleuring zijn van garantie uitgesloten, evenals slijtage en defecten voor ander dan huishoudelijk en/of onoordeelkundig gebruik.
9.4 Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover de schade redelijkerwijs te herstellen is.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Cottageworld Nederland B.V. is slechts aansprakelijk voor schade van de klant of derden die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Cottageworld Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
10.2 Cottageworld Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel van de klant of van derden als gevolg van het gebruik van het product (of de verpakking), dan wel van enige tekortkoming van Cottageworld Nederland B.V., haar ondergeschikten of door haar ingeschakelde derden.
10.3 Onverminderd het bovenstaande is Cottageworld Nederland B.V. in het geval van schade die voor haar rekening komt ten hoogste aansprakelijk voor het bedrag waarvoor de klant het product heeft gekocht.
 
11. Intellectuele Eigendomsrechten
11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de door Cottageworld Nederland B.V. aangeboden producten, zoals auteursrecht en modellenrecht, berusten bij Cottageworld Nederland B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.2 Het is de klant verboden gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals door verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cottageworld Nederland B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12. Geschillen
12.1 Op de Overeenkomst en deze Verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.
12.2 Geschillen tussen de klant en Cottageworld Nederland B.V. over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de klant als door Cottageworld Nederland B.V. worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
12.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Cottageworld Nederland B.V. heeft voorgelegd.
12.4 Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Cottageworld Nederland B.V. is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
12.5 Wanneer de klant een geschil wenst voor te leggen aan de Geschillencommissie, is Cottageworld Nederland B.V. aan deze methode van geschillenbeslechting gebonden. Wanneer Cottageworld Nederland B.V. een geschil wenst voor te leggen aan de Geschillencommissie, zal de klant binnen vijf weken na een daartoe door Cottageworld Nederland B.V. schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Cottageworld Nederland B.V. de keuze van de klant niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Cottageworld Nederland B.V. gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
12.6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

13. Actievoorwaarden

13.1 Bij alle aanbiedingen geldt: maximaal twee per klant, tenzij anders vermeld.   
13.2 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.  
13.3 Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.  
13.4 Alle acties gelden één dag tenzij anders aangegeven.  

 
Houten deuren
Binnendeuren
Buitendeuren
Kozijnen
Beslag
Klampdeuren
Paneeldeuren
Stijldeuren
Designdeuren
Voordeuren
Staldeuren
Garagedeuren
Kleuren
Duurzaam
Inspiratie
Referenties
Installatie
Maatwerk
Dealers
Contact
Voorwaarden
Privacy
Disclaimer
Klantenservice
Over Cottageworld Nederland B.V.
Eikendeuren.nl
Boerderijdeuren.nl
Boerenbeslag.com
Houtenbinnendeuren.nl
Renovatiedeuren.nl
Nieuwbouwdeuren.nl

Houtenluikenenbeslag.nl
(C) Cottageworld Nederland B.V. 2016 wijzigingen voorbehouden